REGULAMIN KONKURSU
„Płać z Visa i dołącz do mistrzów!” (dalej „Regulamin”)

Otwórz wszystkie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Płać z Visa i dołącz do mistrzów!” (dalej „Konkurs”).
2 Konkurs prowadzony jest przez Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42 (kod 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085926, NIP 525-22-26-858, REGON 017457019, kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN, (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator działa na zlecenie Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 65/79 (dalej „Klient”)
3 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń nastąpi w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 12:00 , a zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu 27 grudnia 2017 roku do godz. 23:59:59.
4 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mająca ukończone 16 lat, która jest posiadaczem kart płatniczych Visa wydanej przez bank krajowy lub instytucję [kredytową] , w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1367 ), członka Visa Europe, na warunkach ustalonych w umowach o wydanie instrumentu płatniczego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC (dalej „Uczestnik”). Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązane są uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego.
5 W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
 1. Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie;
 2. Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Komitetu Olimpijskiego Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpijskich;
 3. Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

6 W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu:
 1. dokonać płatności z Visa na kwotę minimum 5 zł oraz zachować potwierdzenie dokonania transakcji;
 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 65/79 w celach obsługi konkursu i celach marketingowych;
 4. wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej www.visa.pl oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe;
(dalej łacznie „Zgłoszenie”).
7 Data Zgłoszenia nie może być wcześniejsza, niż data zrealizowanej transakcji kartą Visa, stanowiącej podstawę takiego Zgłoszenia.
8 Jedna transakcja kartą Visa zrealizowana w czasie trwania Konkursu upoważnia do dokonania jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie. Wielokrotność transakcji dokonanych kartą Visa oznacza możliwość dokonania wielu Zgłoszeń udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich deklarowanych transakcji odpowiadających liczbie Zgłoszeń. W przypadku braku udokumentowania liczby transakcji opowiadających liczbie Zgłoszeń dokonanych przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszeń, co do których Uczestnik nie jest w stanie przedstawić potwierdzenia dokonania transakcji (w postaci wydruków z terminala płatniczego, potwierdzeń transakcji wydanych przez bank lub wyciągu z rachunku karty lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji).
9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia w przypadku:
 1. zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 2. zawarcia w Zgłoszeniu treści reklamowych dotyczących innych niż Klient podmiotów;
 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
10 Każdy przypadek niezgodnego w Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
11 Organizator będzie prowadził weryfikację zamieszczanych Zgłoszeń, czy są one zgodne z Regulaminem. Ponadto, Organizator będzie mógł zamieszczać wybrane Zgłoszenia na stronie internetowej visa.pl
12 Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które dodaje w Zgłoszeniu, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
13 W zamian za umożliwienie uczestnictwa w Konkursie i szansy uzyskania Nagrody, z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, każdemu z nich oddzielnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów zawartych w lub stanowiących Zgłoszenie, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w ramach Zgłoszenia, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, na okres10 lat od dnia dokonania Zgłoszenia, w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zgłoszeńia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 4. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zgłoszeń nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zgłoszenia mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

III. NAGRODY

14 W Konkursie przyznanych zostanie:
 1. 84 zestawy lokalizatorów bluetooth Tile Mate, 84 karty podarunkowe Spotify (roczna subskrypcja), 210 opasek sportowych iWOWN i6Pro, 420 czapek z głośnikami, 420 rocznych subskrypcji do Eurosport Player, dalej „Nagrody Dnia”.
 2. 6 kart podarunkowych Carrefour o wartości 10 000 zł, dalej „Nagrody Tygodnia”.
 3. 6 dwuosobowych pakietów wyjazdowych do PyeongChang w Korei Południowej oraz 6 dwuosobowych pakietów wyjazdowych do Utah w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dalej „Nagrody Główne
W dalszej części Regulaminu powyższe nagrody będą dalej łącznie „Nagrody”. Uczestnicy, którym przysługuje prawo do Nagrody, zwani są „Laureatami” lub „Zwycięzcami”.
15 Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
16 W przypadku Zwycięzców niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki Regulaminu, zgodę na odbiór Nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).
17 Niezbędnym warunkiem odbioru Nagrody Głównej jest posiadanie przez Laureata oraz wybraną przez niego osobę towarzyszącą ważnego paszportu oraz spełnienie innych warunków opisanych Regulaminem.
18 Niezbędnym warunkiem odbioru Nagrody Głównej dotyczącej wyjazdu do USA jest posiadanie przez Laureata oraz wybraną przez niego osobę towarzyszącą ważnej wizy na wjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki w terminie wycieczki. Organizator ani Klient nie ma możliwości pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każdy Laureat oraz wybraną przez niego osobę towarzyszącąmuszą ją uzyskać we własnym zakresie. O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

19 W celu wyłonienia Laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
20 W Konkursie Komisja będzie oceniać przesłane Zgłoszenia uwzględniając kryterium atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności każdego Zgłoszenia oraz na tej podstawie wybierze każdego dnia trwania Konkursu 29 zwycięskich Zgłoszeń, których autorom w danym dniu zostanie przyznane prawo do Nagrody Dnia. Jednemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje dziennie prawo do 1 (jednej) Nagrody Dnia. Dodatkowo wybranych zostanie 5 Zgłoszeń rezerwowych dziennie do wszystkich Nagród Dnia.
21 Ponadto Komisja będzie oceniać przesłane Zgłoszenia uwzględniając kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności oraz każdego tygodnia trwania Konkursu wybierze 1 (jedno) Zgłoszenie tygodniowo, którego autorowi w danym tygodniu trwania Konkursu zostanie przyznane prawo do Nagrody Tygodnia. Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora od czwartku do następnej środy w danym tygodniu trwania Konkursu. Dodatkowo wybrane zostaną 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodnia.
22 Dodatkowo spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora w czterech pierwszych tygodniach trwania Konkursu, Komisja w oparciu o kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności, wybierze 12 (dwanaście) Zgłoszeń, których autorom zostanie przyznane prawo do Nagrody Głównej. Dodatkowo wybrane zostaną 3 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej.
23 Uczestnicy rezerwowi dla Nagrody Głównej są weryfikowani równolegle z jej Laureatem, natomiast uczestnicy rezerwowi dla Nagród Tygodnia i Dnia są weryfikowani po zakończeniu procesu weryfikacji Laureata danej Nagrody.

V. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

24 Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, w ciągu 2 dni od zakończenia obrad Komisji.
25 Organizator informuje, iż połączenia telefoniczne są wykonywane z numeru zastrzeżonego, w przypadku gdy dany Laureat ma włączoną blokadę połączeń z numerami zastrzeżonymi, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z danym Laureatem.
26 W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat zostaje poinformowany o dalszych krokach postępowania weryfikacyjnego. W celu przeprowadzenia powyższej rozmowy telefonicznej Organizator podejmie łącznie 4 (słownie: cztery) próby połączenia telefonicznego z Laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 (słownie: pięć) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z telefonu podanym przez Laureata numerem telefonu, czyli wyłączony telefon bądź włączona blokada połączeń numeru zastrzeżonego. Próby kontaktu z Laureatem podejmowane są dwukrotnie w ciągu jednego dnia, w co najmniej dwugodzinnych odstępach. Kolejne dwie próby podejmowane są kolejnego dnia. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia z Laureatem podejmowana jest według wyżej opisanej procedury.
27 Po rozmowie telefonicznej, najpóźniej w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia, w którym miała miejsce rozmowa telefoniczna z Laureatem, na adres e-mail podany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 6 c) niniejszego Regulaminu Organizator prześle formularz. Następnie, w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni wypełniony i odręcznie podpisany czytelny formularz Laureat powinien przesłać w formie czytelnego skanu/zdjęcia wraz z czytelnym skanem/zdjęciem wydruku z terminala lub potwierdzenia operacji na rachunku karty Visa, uprawniającym do nagrody, natomiast w przypadku Uczestników niepełnoletnich, mających ukończonych 16 lat, należy dodatkowo przesłać czytelny skan/zdjęcie zgody wszystkich przedstawicieli ustawowych na udział Uczestnika w Konkursie. Skany/zdjęcia dokumentów Uczestnik wysłać na ten sam adres e-mail, z którego został przesłany przez Organizatora formularz, zachowując jednocześnie oryginalny temat wiadomości. Powyższy adres e-mail zostanie również potwierdzony podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo zobligowania Laureata, który przesłał w Konkursie więcej niż jedno Zgłoszenie, do doręczenia wszystkich oryginalnych potwierdzeń transakcji odpowiadających liczbie dokonanych Zgłoszeń. Laureat, który nie będzie w stanie doręczyć oryginalnych potwierdzeń transakcji odpowiadających liczbie dokonanych Zgłoszeń może zostać wykluczony z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądać podczas procesu weryfikacji Laureata okazania przez niego stosownych dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu, tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem polskim jest właściwy do potwierdzenia tożsamości Laureata oraz oświadczenia, iż Laureat nie jest członkiem organów ani pracownikiem (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) podmiotów wymienionych w pkt. 5.
28 W przypadku, gdy Laureat nie dostarczy Organizatorowi niezbędnych dokumentów wskazanych w Regulaminie w określonym terminie lub w przypadku niezgodności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym lub gdy dokumenty, których skany przesłał Laureat, są przerobione, podrobione lub nieczytelne, Laureat traci prawo do Nagrody, która jest przyznawana kolejnemu uprawnionemu Uczestnikowi rezerwowemu.

VI. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

29 Nagrody Dnia oraz Nagrody Tygodnia zostaną wysłane przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną w przypadku subskrypcji.
30 Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody Głównej, jednej Nagrody Tygodnia i jednej Nagrody Dnia tego samego rodzaju.
31 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
32 Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do decyzji Organizatora.
33 Zwycięzca Nagrody lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

34 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane pisemnie drogą pocztową przez Uczestników Konkursu na adres: Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.
35 Reklamacja powinna zawierać:
 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – „Płać z Visa i dołącz do mistrzów!”;
 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego numeru telefonu komórkowego);
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.
36 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37 Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem zbioru danych osobowych jest Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 65/79. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
38 Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście Zwycięzców Konkursu.
39 Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej visa.pl.

IX. Załącznik do Regulaminu

Dwuosobowe pakiety wyjazdowe na Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018:

Przelot na trasie: Polska – Korea
5 dni / 4 noclegi
Data pobytu - przylot: 16.02.18 / wylot: 20.02.18

Pobyt obejmuje:

 • Zakwaterowanie w pokojach typu Deluxe
 • Codzienne śniadania
 • Bilety na wydarzenia sportowe Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018
 • Transport naziemny na wydarzenia sportowe oraz wydarzenia towarzyszące,
 • Transfer z i na lotnisko, transport lokalnymi środkami transportu
 • Gadżety Olimpijskie Visa PyeongChang 2018
 • Karta przedpłacona Visa o wartości 400 USD
 • Wsparcie anglojęzycznego personelu Visa podczas pobytu
Dwuosobowe pakiety wyjazdowe do Park City w Utah, areny Zimowych Igrzysk Olimpijskich Salt Lake City 2002

Przelot na trasie: Polska – USA (Salt Lake City)
4 dni / 3 noclegi
Data pobytu - przylot: 8.02.18 / wylot: 11.02.18

Pobyt obejmuje:

 • Powitanie w stylu południowo- koreańskim
 • Zakwaterowanie w pokojach typu Deluxe King
 • Codzienne śniadania
 • Transfer z i na lotnisko, transport lokalnymi środkami transportu
 • Wieczorne spotkania przy ognisku z pochodniami olimpijskimi
 • Transmisja z Igrzysk w hotelowej loży Visa Ski
 • Wyścig bobslejowy torem 2002 w parku olimpijskim i wycieczka po muzeum olimpijskim
 • Zakulisowe zwiedzanie USSA Center of Excellence (możliwość spotkania ze sportowcami)
 • Obecność dedykowanej obsługi
 • Gadżety Olimpijskie Visa
 • Karta przedpłacona Visa o wartości 300 USD
 • Wsparcie anglojęzycznego personelu Visa
Advertisement