REGULAMIN LOTERII
„Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018”)

Otwórz wszystkie

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018” (zwanej dalej: „Loterią promocyjną” lub „Loterią”) jest Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085926, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 PLN, NIP 525-22-26-858, REGON 017457019, (dalej: „Organizator”).
1.2 Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”).
1.3Loteria odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 29 marca 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r.
1.4Przystąpienie do udziału w Loterii i dokonywanie zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Loterii możliwe jest w okresie od dnia 29 marca 2018 r. od godziny 12:00:00 do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 23:59:59 zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
1.5Zgłoszeniu w Loterii podlegają wyłącznie płatności dokonane przy użyciu karty płatniczej Visa w okresie, o którym mowa w pkt 1.4.

II. Zasady prowadzenia Loterii

2.1W Loterii może wziąć udział każda będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub – za zgodą przedstawiciela ustawowego – niepełnoletnia mająca ukończone 16 lat, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.3. poniżej, biorąca udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia wymagania i warunki określone w Regulaminie oraz jest użytkownikiem co najmniej jednej z bankowych kart Visa w jednym z banków krajowych lub instytucji członkowskiej Visa Europe Management Services Limited, na warunkach ustalonych w regulaminach obowiązujących w tych bankach lub instytucjach („Uczestnik”).
2.2Udział w Loterii jest dobrowolny.
2.3W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów ani pracownicy:
 1. Organizatora,
 2. Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce,
 3. Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
2.4W przypadku wylosowania nagrody w Loterii przez niepełnoletnią osobę fizyczną, mającą ukończone 16 lat, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyrażają jej wszyscy przedstawiciele ustawowi.
2.5Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pt. „Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018”, w tym w celu wyłonienia Laureatów i wydania nagród, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. check-box) na stronie internetowej Loterii. Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii są wykorzystywane do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W zakresie wykorzystywania Danych w Loterii po dniu 25 maja 2018 r., zastosowanie znajdować będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii uzyskanych w wyniku przeprowadzania Loterii jest Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskich 65/79, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania w niej nagród. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów urządzenia Loterii są wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia Loterii, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy regulamin. Po upływie tego okresu są one niszczone. Uczestnicy podają swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadzie dobrowolności, z zastrzeżeniem, że odmowa wyrażenia zgody lub podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w Loterii i wypełnienie zobowiązań przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.
2.6W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych tej osoby wyraża(-ją) przedstawiciel(-e) ustawowy(-i) osoby niepełnoletniej. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu uczestnictwa w Loterii oraz prawidłowego jej przeprowadzenia, w szczególności w celu wydania nagród wylosowanych w Loterii.
2.7Uczestnicy mogą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda taka nie jest konieczna do wzięcia udziału w Loterii.
2.8W Loterii udział może wziąć osoba, o której mowa w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu, która w okresie od dnia 29 marca 2018 r. od godziny 12:00:00 do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 23:59:59 spełni łącznie poniższe warunki:
 1. dokona płatności za zakup dowolnych towarów lub usług przy użyciu karty płatniczej Visa o wartości co najmniej 5 zł (dalej jako „Transakcja”);
 2. zachowa oryginał wydruku z terminala płatniczego lub samodzielnie uzyska i zachowa wydrukowane potwierdzenie płatności z banku, który wydał Uczestnikowi kartę VISA, którą dokonano Transakcji (np. wygenerowanego elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego banku potwierdzenia wykonania operacji, sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy – Prawo bankowe) potwierdzające dokonanie Transakcji;
 3. zgłosi swój udział w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako „Formularz zgłoszeniowy”, dostępnego na stronie internetowej Loterii www.visa.pl w okresie od dnia 29 marca 2018 r. od godziny 12:00:00 do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 23:59:59, podając następujące zgodne z prawdą i poprawne dane:
  1. imię i nazwisko Uczestnika;
  2. adres e-mail Uczestnika;
  3. numer telefonu komórkowego Uczestnika;
  4. wybierze swój login i hasło do konta na stronie internetowej Loterii;
  5. skutecznie przejdzie weryfikację na okoliczność, że nie jest robotem, zgodnie z technologią dostępną na stronie internetowej Loterii.
2.9Jedna Transakcja upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia w Loterii, z zastrzeżeniem, że zgłaszana Transakcja została dokonana w dniu zgłoszenia. Poza powyższym Uczestnik powinien złożyć w Formularzu zgłoszeniowym następujące oświadczenia (poprzez zaznaczenie stosownych pól), że:
 1. zapoznał się z Regulaminem Loterii i akceptuje jego postanowienia;
 2. gadza się na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika umieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pt. „Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018”, w szczególności w celu wydania nagród i ogłoszenia wyników Loterii poprzez publikację laureatów Loterii na stronie internetowej Loterii;
 3. zgłaszana przez niego Transakcja, uprawnia go do udziału w Loterii.
2.10Po dokonaniu rejestracji w Loterii, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację, w celach weryfikacyjnych. Po kliknięciu w link przez Uczestnika, otrzymuje on potwierdzenie utworzenia konta na stronie internetowej Loterii, na które może się zalogować z użyciem loginu i hasła podanego w Formularzu zgłoszeniowym, a także osobną wiadomość e-mail oraz SMS na podany podczas rejestracji numer telefonu z potwierdzeniem rejestracji.
2.11Konto Uczestnika na stronie internetowej Loterii jest przeznaczone wyłącznie do komunikacji z Organizatorem w celu dokonywania przez Uczestnika kolejnych zgłoszeń Transakcji w Loterii.
2.12Jedna Transakcja upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia w Loterii, z zastrzeżeniem, że zgłaszana Transakcja została dokonana w dniu zgłoszenia. Dokonanie jednego zgłoszenia nie wyklucza możliwości dokonania kolejnych zgłoszeń w razie dokonania kolejnych Transakcji. Kolejne zgłoszenia mogą być dokonywane przez Uczestnika poprzez jego konto na stronie internetowej Loterii lub w sposób określony w pkt 2.13.
2.13Uczestnik zarejestrowany na stronie internetowej Loterii www.visa.pl może dokonywać kolejnych zgłoszeń Transakcji również za pomocą wiadomości SMS wysyłanych z numeru telefonu podanego przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej Loterii,poprzez wysłanie wiadomości tekstowej o treści „Visa” na wskazany przez Organizatora numer telefonu (koszt wysłania SMS zgodnie z taryfą operatora).
2.14Uczestnik Loterii zobowiązany jest do zachowania wszystkich potwierdzeń dokonania Transakcji kartą Visa stanowiących podstawę zgłoszeń do Loterii i ich okazania na wezwanie Organizatora w celu weryfikacji pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody. Każde zgłoszenie do Loterii musi być powiązane z konkretną Transakcją.
2.15Zgłoszenia Transakcji dokonane kartą Visa, której użytkownikiem jest osoba inna niż zgłaszająca są odrzucane. Ponadto, odrzucane są zgłoszenia wysłane za pomocą specjalistycznego programu komputerowego służącego do mailingu lub za pomocą poczty automatycznej. W takich sytuacjach Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Loterii, a w przypadku wylosowania takiego Uczestnika przyznania nagrody Uczestnikowi rezerwowemu.
2.16Odrzucane są zgłoszenia Uczestnika, które generowane są w sposób automatyczny lub obejmują Transakcje generowane w sposób automatyczny, jak również zgłoszenia obejmujące prowadzenie przez Uczestnika jakichkolwiek innych działań, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii, w celu uzyskania większej liczby losów loteryjnych.
2.17Ponadto, Organizator uprawniony jest do wykluczenia z Loterii Uczestników, którzy podają nieprawdziwe dane lub dane osób trzecich, bądź też działają sprzecznie z prawem. Organizator w celu weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika ma prawo zwrócić się do dnia 9 maja 2018 r. o przesłanie drogą e-mailową dodatkowych dokumentów w postaci skanu/zdjęcia: dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem polskim jest właściwy do potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub potwierdzenia operacji na rachunku karty Visa. Uczestnik w przeciągu dwóch dni roboczych od otrzymania prośby skierowanej przez Organizatora, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, odeśle wskazane przez Organizatora dokumenty celem dokonania weryfikacji. Organizator w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów poinformuje Uczestnika o wyniku weryfikacji i jego wykluczeniu bądź nie z Loterii.
2.18W Loterii nie biorą udziału zgłoszenia Uczestników, które są:
 1. nieprawidłowe;
 2. niepełne;
 3. zgłoszone po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2.8. c).
2.19 Potwierdzenie Transakcji powinno spełniać następujące warunki:
 1. być prawdziwe, tj. wystawione przez podmiot, którego dane się na nim znajdują, oznaczenie wydawcy karty płatniczej, nie być podrobione ani sfałszowane;
 2. nie być uszkodzone w sposób, który mógłby budzić wątpliwości co do treści w nim zawartych lub co do jego autentyczności, w szczególności potwierdzenie nie powinno być ucięte, rozmazane, niewyraźne.
2.20W razie powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia Transakcji, będącego podstawą udziału w Loterii i wydania nagrody Laureatowi, Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania potwierdzeń płatności. W sytuacji, gdy weryfikacja potwierdzenia płatności wykaże nieprawidłowości polegające na niezgodności potwierdzenia z warunkami określonymi w Regulaminie może to stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa do nagrody.

III. Sposób prowadzenia Loterii, miejsce i termin losowania nagród

3.1Laureatami Loterii zostają Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zostali wylosowani w losowaniach (dalej jako „Laureaci”).
3.2Losowanie nagród w Loterii odbywa się w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42, kod pocztowy: 02-672.
3.3Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, jako urządzenie losujące do gier losowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, nie jest połączony z siecią Internet, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy albo ręcznie w następujący sposób: do każdego zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, jest przypisana liczba porządkowa. Liczby porządkowe zgłoszeń są umieszczane na liście uprawnionych do danego losowania zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. O sposobie losowania decyduje Komisja Loterii, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu, która dokonuje wyboru osoby dokonującej losowania.
3.4Losowania, o których mowa w pkt 3.3., odbywają się w całości poza siecią Internet.
3.5Losowania przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem określonym w pkt 3.7. spośród wszystkich zgłoszeń Transakcji, które zostały dokonane przez Uczestników na którykolwiek ze sposobów określonych w Regulaminie i zarejestrowane w terminach wskazanych w pkt 3.7., odpowiednio dla poszczególnych losowań.
3.6W niniejszej Loterii przewidziano losowania dwóch rodzajów nagród – nagród I stopnia oraz nagród II stopnia.
3.7Losowanie nagród w Loterii jest prowadzone w 6 (sześciu) cyklach tygodniowych w następujących terminach:
 1. 5 kwietnia 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 29 marca 2018 r. (godz. 12:00:00) do 4 kwietnia 2018 r. (godz. 23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w lit. a okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
 2. 12 kwietnia 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 5 kwietnia 2018 r. (godz. 00:00:00) do 11 kwietnia 2018 r. (godz. 23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - losowanie 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w lit. b okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
 3. 19 kwietnia 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 12 kwietnia 2018 r. (godz. 00:00:00) do 18 kwietnia 2018 r. (godz. 23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - losowanie 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w lit. c okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
 4. 26 kwietnia 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 19 kwietnia 2018 r. (godz. 00:00:00) do 25 kwietnia 2018 r. (godz.23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - losowanie 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w lit. d okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
 5. 7 maja 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 26 kwietnia 2018 r. (godz. 00:00:00) do 2 maja 2018 r. (godz. 23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - losowanie 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w li. e okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
 6. 10 maja 2018 r. (ze zgłoszeń Transakcji zarejestrowanych od 3 maja 2018 (godz. 00:00:00) do 9 maja 2018 r. (godz. 23:59:59)
  1. losowanie nagród I stopnia - losowanie 7 pakietów wyjazdowych, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród wszystkich osób, które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia ze wskazanego w li. f okresu rejestracji, przypada 1 pakiet wyjazdowy;
  2. nagród II stopnia - losowanie 35 koszulek kibica, spośród wszystkich osób które w danym tygodniu dokonały zgłoszenia Transakcji kartą Visa, z założeniem, że na Transakcje zgłoszone każdego dnia z przypisanego do losowania okresu rejestracji przypada 5 koszulek;
3.8Do nagród pierwszego stopnia dodane są dodatkowe nagrody pieniężne, które nie są wydawane Laureatom, lecz są odprowadzane przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.9W każdym losowaniu wyłaniany jest 1 (słownie: jeden) Laureat, któremu przysługuje prawo do danej nagrody I stopnia, oraz dodatkowo 3 (słownie: trzech) Uczestników rezerwowych dla danej nagrody I stopnia. W każdym losowaniu wyłaniany jest 1 (słownie: jeden) Laureat, któremu przysługuje prawo do danej nagrody II stopnia oraz dodatkowo 1 (słownie: jeden) Uczestnik rezerwowy dla danej nagrody II stopnia.
3.10Laureatom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród , otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Do obioru nagrody uprawniony jest wyłącznie Laureat.
3.11Ten sam Uczestnik może brać udział w Loterii nieograniczoną liczbę razy, z zastrzeżeniem pkt 2.12:
 1. może wygrać tylko jedną nagrodę I stopnia w całej Loterii;
 2. może wygrać tylko jedną nagrodę II stopnia w danym losowaniu,
 3. Uczestnik, który w danym losowaniu wygrał nagrodę I stopnia nie może wygrać nagrody II stopnia w tym samym losowaniu.
3.12 udziale zgłoszenia Transakcji w danym losowaniu decyduje data jego rejestracji w systemie komputerowym Organizatora.

IV. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

4.1Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa wewnętrzna komisja nadzoru (dalej: „Komisja”). Komisja sprawuje nadzór nad przebiegiem Loterii, w tym nad przebiegiem losowań i postępowania reklamacyjnego.
4.2W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora: osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jako przewodniczący Komisji, członek Komisji oraz sekretarz Komisji.
4.3Osoby wchodzące w skład Komisji zostały przeszkolone z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier, zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy o grach hazardowych.

V. Powiadomienie o wygranej, sposób i termin ogłaszania wyników Loterii

5.1Uczestnicy rezerwowi dla nagród I stopnia są weryfikowani równolegle z jej Laureatem, natomiast uczestnicy rezerwowi dla nagród II stopnia są weryfikowani po zakończeniu procesu weryfikacji Laureata danej Nagrody.
5.2W przypadku niemożności skorzystania z nagrody I stopnia lub prawa do tej nagrody przez Laureata, tj. w przypadku, gdy zgłoszenie, które zostanie wylosowane nie spełnia wszystkich warunków wymaganych Regulaminem lub Laureat nie spełni wszystkich warunków wydania mu nagrody I stopnia określonych w Regulaminie, to prawo do danej nagrody I stopnia przechodzi na Uczestnika, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowy numer 1, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody I stopnia określone w Regulaminie przez tego Uczestnika. W przypadku, gdy dla zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowy numer 1 dla nagrody I stopnia nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody I stopnia określone w Regulaminie, to prawo do nagrody I stopnia przechodzi na Uczestnika, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowy numer 2, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody I stopnia określone w Regulaminie. W przypadku, gdy dla zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowy numer 2 dla nagrody I stopnia nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody I stopnia określone w Regulaminie, to prawo do nagrody I stopnia przechodzi na Uczestnika, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowy numer 3, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody I stopnia określone w Regulaminie. W przypadku, gdy dla zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowy numer 3 dla nagrody I stopnia nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody określone w Regulaminie, to nagroda I stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora. W przypadku niemożności skorzystania z nagrody II stopnia lub prawa do nagrody II stopnia przez Laureata, tj. w przypadku, gdy zgłoszenie, który zostanie wylosowane nie spełnia wszystkich warunków wymaganych Regulaminem lub Laureat (tj. Uczestnik, któremu przyznano ten los) nie spełni wszystkich warunków wydania nagrody II stopnia określonych w Regulaminie, to prawo do nagrody II stopnia przechodzi na Uczestnika, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowy numer 1, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wydania nagrody II stopnia określone w Regulaminie. W przypadku, gdy dla zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowy numer 1 dla nagrody II stopnia nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania mu nagrody II stopnia określone w Regulaminie, to odpowiednio nagroda II stopnia pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5.3Z Laureatami danej nagrody Organizator kontaktuje się telefonicznie na swój koszt, wysyłając wiadomość SMS na wskazany przez Laureata w Formularzu zgłoszeniowym numer telefonu oraz wiadomość e-mail na podany przez Laureata w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail z informacją o dalszych krokach postępowania weryfikacyjnego, w ciągu 2 dni roboczych od dnia wylosowania jego zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko na numery telefonu zarejestrowane na terenie kraju, w którym urządzana jest Loteria.
5.4W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5.3., Organizator prześle Laureatowi dodatkowy formularz, w którym Laureat podaje dodatkowe dane, niezbędne do wydania nagrody.
5.5 Przez dodatkowe dane, o których mowa w pkt 5.4 powyżej należy rozumieć:
 1. Dla Nagród I stopnia: adres pocztowy, numer PESEL, numer paszportu wraz z terminem jego ważności jak również imię, nazwisko, numer paszportu wraz z terminem jego ważności i adres osoby towarzyszącej;
 2. Dla Nagród II stopnia: adres pocztowy.
5.6W ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych wypełniony i odręcznie podpisany przez Laureata czytelny formularz powinien zostać przesłany w formie czytelnego skanu lub zdjęcia wraz z czytelnym potwierdzeniem operacji na rachunku karty Visa, uprawniającym do nagrody, a także dowodu wskazującego, kto jest właścicielem karty Visa, przy użyciu której Transakcja została zrealizowana lub rachunku, z którego Transakcja została zrealizowana, natomiast w przypadku Uczestników niepełnoletnich, mających ukończonych 16 lat, należy dodatkowo przesłać czytelny skan lub zdjęcie zgody wszystkich przedstawicieli ustawowych na udział Uczestnika w Loterii. Skany lub zdjęcia dokumentów Uczestnik powinien wysłać na ten sam adres e-mail, z którego został przesłany przez Organizatora formularz, zachowując jednocześnie oryginalny temat wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo zobligowania Laureata, który przesłał w Loterii więcej niż jedno zgłoszenie, do doręczenia wszystkich oryginalnych potwierdzeń Transakcji odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń. Laureat, który nie będzie w stanie doręczyć oryginalnych potwierdzeń Transakcji odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń może zostać wykluczony z udziału w Loterii. Organizator ma prawo żądać podczas procesu weryfikacji Laureata okazania przez niego stosownych dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Loterii, tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem polskim jest właściwy do potwierdzenia tożsamości Laureata oraz oświadczenia, iż Laureat nie jest członkiem organów ani pracownikiem (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) podmiotów wymienionych w pkt. 2.3.
5.7W przypadku, gdy Laureat nie dostarczy Organizatorowi dokumentów wskazanych w pkt. 5.4-5.5 powyżej w sposób i w terminie wskazanym w pkt 5.6 powyżej, w przypadku niezgodności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 2.8. c) niniejszego Regulaminu z danymi, o których mowa w pkt 5.5 powyżej lub gdy dokumenty, których skany przesłał Laureat, są przerobione, podrobione lub nieczytelne, Laureat traci prawo do nagrody, która jest przyznawana kolejnemu uprawnionemu Uczestnikowi rezerwowemu, zgodnie z kolejnością opisaną w pkt 5.2 powyżej. Weryfikacja Laureata rezerwowego dokonywana jest na zasadach opisanych w pkt 5.3 - 5.6 powyżej, w taki sam sposób, jak miało to miejsce w przypadku Laureata wylosowanego jako pierwszy, z zastrzeżeniem punktu 5.1.
5.8Wyniki Loterii są publikowane na stronie internetowej www.visa.pl. Lista Laureatów składa się z imienia i pierwszej litery nazwiska. Publikacja wyników Loterii następuje po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów.

VI. Wydanie nagród

6.1Nagrody są wysłane Laureatom przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres Laureata wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.8 c) niniejszego Regulaminu po pozytywnej weryfikacji Laureatów dokonanej zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu. Nagrody będą wydane Laureatom najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 roku.
6.2Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie sposobu wydania nagrody.
6.3Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę ani prawo żądania wypłaty równowartości nagrody w gotówce.
6.4Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
6.5Brak odbioru nagrody w ostatecznym terminie z przyczyny lezącej wyłącznie po stronie Laureata (np. brak odbioru przesyłki) sprawia, że nagroda pozostaje własnością Organizatora i nie podlega wydaniu temu Laureatowi.
6.6Warunkiem realizacji Nagrody I stopnia jest posiadanie przez Laureata Loterii dokumentów uprawniających do przekroczenia granic tj. wydanych zgodnie z przepisami prawa oraz paszportu ważnego na minimum 180 dni od dnia planowanego przekroczenia granicy.
6.7Niezbędnym warunkiem odbioru Nagrody I stopnia jest posiadanie przez Laureata oraz wybraną przez niego osobę towarzyszącą ważnej wizy na wjazd do Rosji w terminie wycieczki. Organizator nie ma możliwości pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każdy Laureat oraz wybrana przez niego osoba towarzysząca muszą ją uzyskać we własnym zakresie. Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: http://warsaw.kdmid.ru/pl.aspx?lst=pl&it=/Wiza%20turystyczna.aspx

VII. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

7.1Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii mogą być zgłaszane na piśmie do dnia 30 lipca 2018 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora) na adres Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018 - Reklamacja”.
7.2Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko Uczestnika Loterii;
 2. dokładny adres Uczestnika Loterii;
 3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
 4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (tj. loteria promocyjna „Wyjedź z Visa na Mistrzostwa Świata FIFA 2018”);
 5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
7.3Reklamacje rozpatruje Komisja. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów.
7.4Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję wraz z powiadomieniem Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Powiadamianie o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest wysyłane do Uczestnika w formie pisemnej, listem poleconym.
7.5Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

VIII. Termin przedawnienia roszczeń

8.1 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.
8.2Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

IX. Wartość puli nagród.

9.1 Pula nagród w Loterii wynosi 3 272 934 zł.
9.2W skład puli nagród wchodzą następujące nagrody:
 1. 42 pakiety wyjazdowe, opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu, o wartości 64 051 zł każdy pakiet dalej „Nagroda I stopnia” wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości  7 116 zł;
 2. 210 koszulek kibica wraz kartą przedpłaconą Visa o wartości 1352 zł każda, dalej „Nagroda II stopnia

X. Termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług uprawniających do udziału w Loterii

10.1 Operacji płatniczych za pomocą kart Visa uprawniających do udziału w Loterii można dokonywać w terminie od 29 marca 2018 r. od godziny 12:00:00 do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 23:59:59.

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Zasady przeprowadzania Loterii określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
11.2W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
11.3Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem niniejszej Loterii i przestrzegania
jego postanowień.
11.4Przez dni robocze rozumie się w niniejszym Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
11.5Niniejszy Regulamin Loterii jest jawny i jest dostępny w siedzibie Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: www.visa.pl. Ponadto, na życzenie Uczestnika, po nadesłaniu przez niego koperty zwrotnej ze znaczkiem, Organizator prześle Uczestnikowi kopię Regulaminu Loterii w formie pisemnej.
11.6Nagrody I stopnia mogą zostać zrealizowane wyłącznie przez osoby mające ukończone 16 lat (dotyczy to zarówno Laureata, jak i osoby towarzyszącej). W przypadku osób niepełnoletnich, mających ukończone 16 lat, podczas wyjazdu musi towarzyszyć im ich przedstawiciel ustawowy lub musi on pisemnie wyrazić swoją zgodę na ich wyjazd. Organizator wyjaśnia, że wykorzystanie przez Uczestnika Nagrody I stopnia w Loterii może się wiązać z koniecznością zaakceptowania i dostosowania się do wymogów wynikających z warunków, zasad i regulaminów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
11.7Organizator obowiązany jest, na żądanie Laureata, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
11.8Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z Loterii określonej niniejszym Regulaminem.

Załącznik nr 1

Pakiet, zwany w Regulaminie Nagrodą I stopnia obejmuje:

 • Przelot na trasie: Polska (Warszawa) – Rosja
 • Zakwaterowanie w pokojach deluxe;
 • Codzienne śniadania;
 • Zaplanowany transport naziemny;
 • Bilet na mecz FIFA Cat 1 Match
 • Produkt przedpłacony Visa
 • Gadżety FIFA 2018
Advertisement