Visa zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku

22/04/2021

Press Release Image

San Francisco, 22 kwietnia 2021 r.– Visa (NYSE: V), światowy lider w dziedzinie płatności, ogłosiła nowe zobowiązanie zakładające osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2040 r., jak również to, że osiągnęła w 2020 r. neutralność węglową w ramach swojej działalności[i]. Visa planuje również zostać firmą pozytywnie oddziałującą na klimat.

“Visa dąży do urzeczywistnienia bardziej zrównoważonej przyszłości”, powiedział Al Kelly CEO, Visa. “Dzięki zobowiązaniu do osiągnięcia zeroemisyjności netto i wzmożonych wysiłków w ramach całej sieci, mających wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonej gospodarki, będziemy mogli niebawem osiągnąć nasz cel, jakim jest stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety”.

Zeroemisyjność do roku 2040 – 10 lat przed datą uzgodnioną w Porozumieniu Paryskim

W ramach zobowiązania do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do roku 2040, Visa ogłosiła dołączenie do The Climate Pledge, inicjatywy powołanej do życia wspólnie przez Amazon i organizację Global Optimism. Visa stała się także nowym członkiem Climate Business Network, inicjatywy World Wildlife Fund (WWF), mającej na celu przyspieszenie działań na rzecz zeroemisyjnej przyszłości. Zobowiązanie Visa do osiągnięcia zerowej emisyjności netto wpisuje się w standardy i definicje zyskujące powszechne uznanie na świecie i obejmować będzie współpracę z dostawcami nad znaczącym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych będących pochodną wytwarzania dóbr i usług kupowanych przez Visa. Ponadto, poprzez swoje uczestnictwo w inicjatywie Science Based Target, Visa podjęła się wyznaczenia celów klimatycznych w oparciu o wiedzę naukową, mających utrzymać wzrost temperatury na świecie w granicach 1,5 stopnia Celsjusza. Te działania wpisują się w dotychczasową przewodnią rolę Visa w działaniach na rzecz zrównoważonego wpływu na środowisko, która zaowocowała między innymi całkowitym przejściem na energię odnawialną w 2020 r.

“W czasie tegorocznego Miesiąca Ziemi Visa wykorzystuje możliwości swojej sieci, aby przyspieszyć odbudowę gospodarki i przybliżyć się do zrównoważonego świata, jednocześnie przyczyniając się do dobrobytu planety i gospodarek na całym świecie,” powiedziała Douglas Sabo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Visa. “Chcemy stać się częścią globalnego rozwiązania dla zmian klimatycznych dając pierwszeństwo czystej energii i zrównoważonemu stylowi życia. Inwestujemy
w nowatorskie inicjatywy środowiskowe, a także współpracujemy w obszarze klimatu z liderami biznesu i społeczeństwa obywatelskiego”.

Wspieranie zrównoważonego handlu

Visa zwiększa zasięg oddziaływania swoich inicjatyw wspierając zrównoważony handeli przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie swoich produktów, usług, sieci, danych, marki oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie płatności. Visa ogłosiła swoją współpracę z Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Partnerzy wspólnie skupią się na tym, jak przybliżyć nadejście zrównoważonej przyszłości poprzez nowe zastosowania sieci Visa i zdolności firmy w obszarze elektronicznych płatności. Rezultaty współpracy spodziewane są w lecie 2021 roku.

Współpraca Visa z CISL stanowi uzupełnienie innych działań firmy zmierzających do urzeczywistnienia wizji niskoemisyjnej przyszłości, w tym:

  • Partnerstw umożliwiających wprowadzenie zrównoważonych kart płatniczych i rachunków
  • Globalnych inicjatyw wspierających zrównoważone zachowania konsumentów w obszarze mobilności i podróży
  • Pozyskiwania wiedzy wspierającej interesariuszy branży handlowej w zrozumieniu barier
    i zachęt wpływających na wybory konsumentów w obszarze zrównoważonego stylu życia
  • Wykorzystania platform marki do inspirowania milionów konsumentów do prowadzenia zrównoważonego stylu życia

Nowe cele i działania Visa wspierające zrównoważony handel oparte są na szeroko uznanych osiągnięciach Visa w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy obecność Visa w tak prestiżowych indeksach i rankingach jak Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies, 100 Best Corporate Citizens i 100 Most Just Companies.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Visa.

###

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zasadniczo zawierają takie słowa jak “będzie”, “planuje” “spodziewa się” i inne podobne wyrażenia. Przykładami stwierdzeń odnoszących się do przyszłości są między innymi stwierdzenia używane w odniesieniu do czasu i prawdopodobieństwa podjęcia działań związanych z naszą strategią, planów przyszłych inicjatyw i celów klimatycznych, a także potencjalnego wpływu, jaki wywrzeć mogą nasze działania. Ze swej natury stwierdzenia odnoszące się do przyszłości: (i) opisują stan na dzień, w którym zostały poczynione; (ii) nie są stwierdzeniami faktów historycznych czy zagwarantowaniem przyszłych wyników; i (iii) zależą od ryzyk, niepewności, założeń lub zmian okoliczności, które trudno przewidzieć lub wyrazić w sposób ilościowy. Stąd rzeczywiste rezultaty mogą różnić się znacząco i w sposób niekorzystny od stwierdzeń Visa odnoszących się do przyszłości ze względu na liczne czynniki, w tym te, które zawarte są w naszym Rocznym Sprawozdaniu na formularzu 10-K za rok podatkowy, który zakończył się 30 września 2020 roku i innych dokumentach złożonych do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie należy przypisywać nieuzasadnionej wagi do tego rodzaju stwierdzeń. Za wyjątkiem przypadków wymaganych prawem, nie zamierzamy aktualizować lub zmieniać żadnych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, lub innych okoliczności.

[i] Osiągnięcie neutralności węglowej obejmuje zmniejszenie śladu węglowego spowodowanego emisjami gazów cieplarnianych z Zakresu 1 (emisje bezpośrednie), Zakresu 2 (emisje pośrednie) i Zakresu 3 w obszarze podróży służbowych oraz dojazdów pracowników (pozostałe emisje). Zakres 1, 2 i 3 zdefiniowane są w Greenhouse Gas Protocol opracowanym przez World Resources Institute (WRI) i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).