Wejdź na wyższy
poziom z Visa
i spotkajmy się
w Paryżu!

Zarejestruj się już teraz i graj o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie lub Paralimpijskie.

Zarejestruj się
visa worldwide partner paris olympics logo
athletes representing polad for paris olympics

Wejdź na wyższy
poziom z Visa
i spotkajmy się
w Paryżu!

Zarejestruj się już teraz i graj o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie lub Paralimpijskie.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz, by grać o nagrody!

Aby promocja przebiegła automatycznie, uczestnicy muszą w bezpieczny sposób zarejestrować swój 16-cyfrowy numer karty Visa. Dane są przechowywane zgodnie ze standardami PCI oraz Polityką Prywatności Visa. Wrażliwe dane kart nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie projekty Visa podlegają ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, która obejmuje analizę ryzyka związanego z osobami trzecimi i rozwiązaniami technicznymi, a także analizę ochrony danych.

{{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','numeric')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','max')}}
{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','email')}}
Numer karty Visa – 16 cyfr (Pole obowiązkowe)
{{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','regex')}}

Pamiętaj, z Visa Twoje dane są bezpieczne.

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest:

a) Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii, informowania o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) Unique One sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: [email protected]. Administrator przetwarza dane w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora jako na podmiotu zobligowanego do urządzenia i przeprowadzenia Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czytaj więcej

Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym i pozyskane przez Visa, tj. Numer karty płatniczej Visa Uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, będą przetwarzane przez Visa zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązujących przepisów prawa oraz regulacjami Polityki Prywatności Visa, zgodnie z Informacją o polityce prywatności Visa https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Loterii, tj. w celu otrzymania rejestracji w Loterii, weryfikacji transakcji oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia takiej rejestracji w Loterii.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: [email protected]. Dane osobowe Uczestnika Loterii zostaną udostępnione Organizatorowi Loterii tj. Unique One sp. z o.o i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i wsparcia technicznego zgłoszeń, systemów informatycznych lub serwisu zbierającego dane osobowe Uczestników Loterii.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: [email protected] lub listem na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.

Prawa w związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują odrębnie, wobec każdego z administratorów. Osobie, której dane są przetwarzane:

a) przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub podmiotowi dostarczającemu skrzynkę e-mail, która odpowiadać będzie za dostarczenie Nagród. Dostęp do danych mogą mieć również firmie świadczącej usługi IT, usługi prawne czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania Nagrody bądź poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora.

Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa zgodnie z Polityką prywatności Visa https:/ /www.visa.pl /warunki- archiwalne/centrum-prywatnosci-visa.html.

Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

Czytaj mniej

{{updateValidationErrorMessage('over18','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions4','required')}}

Okres zgłaszania się do Loterii i okres dokonywania Transakcji Kartą honorowanych w Loterii trwa od godz. 10:00 w dn. 15 kwietnia 2024 do 31 maja 2024 r. Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

* Pole obowiązkowe.

Jak grać o nagrody? To proste!

null

Zarejestruj się

Wypełnij formularz. Po zakończeniu rejestracji płatności Visa staną się losami w loterii.

null

Płać Visa

Płać kartą Visa jak najczęściej. Im więcej transakcji dokonasz, tym więcej losów zyskasz w loterii.

null

Graj o nagrody

Do wygrania pakiety wyjazdowe na Igrzyska Olimpijskie lub Paralimpijskie 2024 i inne nagrody.


Chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną?

Płać w internecie Visa Mobile. Takie transakcje liczą się jako podwójne losy w loterii.

Visa Mobile-Online Payments app logo

W loterii Visa do wygrania:

Nagroda główna

10 dwuosobowych pakietów wyjazdowych na
Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

Daty wyjazdu: 31.07 - 2.08.2024 r.

Pakiet zawiera m. in.:

 • przelot z/do Paryża,
 • zakwaterowanie w hotelu 3 – gwiazdkowym,
 • udział w dwóch wydarzeniach na Igrzyskach Olimpijskich,
 • przedpłaconą kartę Visa o wartości 200 dolarów,
 • transport z/na lotnisko oraz bilety na metro,
 • upominki o wartości 400 dolarów.

Icon of Paris

10 dwuosobowych pakietów wyjazdowych na
Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024

Daty wyjazdu: 5x 27 - 29.08. 2024 r oraz 5x 30.08 - 1.09.2024 r.

Pakiet zawiera m. in.:

 • przelot z/do Paryża,
 • zakwaterowanie w hotelu 3 – gwiazdkowym,
 • udział w dwóch wydarzeniach na Igrzyskach Paralimpijskich,
 • przedpłaconą kartę Visa o wartości 200 dolarów,
 • transport z/na lotnisko oraz bilety na metro,
 • upominki o wartości 400 dolarów.

Icon of Paris

Nagroda I stopnia I

500 oficjalnych maskotek Igrzysk Paralimpijskich

Paris 2024 mascot soft toy

Nagroda I stopnia II

500 oficjalnych maskotek Igrzysk Olimpijskich

Paris 2024 mascot soft toy

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wyślij do nas wiadomość na adres: [email protected] Skontaktuj się z nami

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected], będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą "Loteria Visa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024".

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Niedźwiedziej 2a (adres do korespondencji: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected].

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.